جملات زیبا

11 شعر ولادت امام علی کودکانه (شعرهای کوتاه و زیبا)

اگر به دنبال شعر کودکانه درباره ولادت حضرت علی (ع) می باشید در این بخش می توانید مجموعه ای از شعر های کودکانه درباره ولادت حضرت علی را بخوانید.

ولادت امام علی (ع) مصادف است با روز پدر و این روز برای شیعیان از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. برای خواندن زیباترین شعرها ولادن امام علی کودکانه تا پایان این بخش همراه ما باشید.

شعر ولادت امام علی کودکانه

ﮔﻔﺘﻢ ﻋﻠﯽ، از ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ
از او ﻣﺪد، در راه ﺣﻖ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ

ﮔﻔﺘﻢ ﻋﻠﯽ، ﺗﺎ آﻓﺘﺎب از ﻧﻮ دﻣﯿﺪ
ﺑﺎ ﯾﺎد او، ﻏﻢ از دل ﻣﻦ ﭘﺮ ﮐﺸﯿﺪ

ﮔﻔﺘﻢ ﻋﻠﯽ، ﭼﻮن روز ﻧﻮ آﻏﺎز ﺷﺪ
ازﯾﺎد او، ﻫﯽ زد دﻟﻢ ﺑﺮ اﺳﺐ ﺧﻮد

ﮔﻔﺘﻢ ﻋﻠﯽ، ﺑﺎ اﺳﺐ دل ﺑﺮ ﺗﺎﺧﺘﻢ
ﻣﻦ راه را ﺑﺎ ﯾﺎدش آﺧﺮ ﯾﺎﻓﺘﻢ

امام اول، علی
یار پیمبر، علی

ساقی کوثر، علی
شافع محشر، علی

فاتح خیبر، علی
صفدر و حیدر، علی

سرور و مولا، علی
همسر زهرا، علی

گوهر نایاب، علی
مهر جهان‌ تاب، علی

منبع رحمت، علی
نور حقیقت، علی

گنج فضیلت، علی
شیر شجاعت، علی

گوهر ایمان، علی
آیت رحمان، علی

هادی انسان، علی
کلام قرآن، علی

حجت یزدان، علی
مظهر سبحان، علی

یار فقیران، علی
یار ضعیفان، علی

دلبر دل ها، علی
همسر زهرا، علی

مکه شد پر از
خنده و سرور

مکه شد پر از
بوی عطر و نور

شد تولد
حضرت علی (ع)

شد تولد
بهترین ولی

شیعه علی (ع)
بوده رستگار

دشمن علی (ع)
شده زشت و خوار

مهر او نشست
توی قلب من

روز و شب از او
گفته ام سخن

ای علی (ع) تویی
رهبر و امام

صحبت تو هست
بهترین کلام

مهرت ای علی (ع)
از سعادت است

یاد و نام تو
یک عبادت است

همه وقتی بچه بودیم حتی راه نرفته بودیم
ایستادن بلد شدیم چون یا علی را گفته بودیم

یا علی را گفته بودیم یا علی را گفته بودیم
حیدر مولا مدد حیدر مولا مدد

خدایا سپاس گزاریم آقایی چون علی داریم
ما همه شیعه اوییم در دو عالم غم نداریم

حیدر مولا مدد حیدر مولا مدد
حیدر مولا مدد حیدر مولا مدد

همیشه تو خونه ما هر کی می خواست پاشه از جا
یا علی مدد رو می گفت تا که آسون بشه کارها

حیدر مولا مدد حیدر مولا مدد
حیدر مولا مدد حیدر مولا مدد

شعر تولد حضرت علی کودکانه

سلام حضرت علی
که تو امام اولی

تو اولین امام ما
به گفته خوب خدا

تو مهربون تو نازنین
فرشته روی زمین

بین تموم بنده ها
تو بهترین تو بهترین

دوست داریم ما بچه ها
چون که تو ما رو دوست داری

تو گلدون دل همه
تو مهربونی می کاری

ﺑﺒﯿﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻦ، ﭘﺮ از ﺧﯿﺎل و ﺧﻮاﻫﺶ اﺳﺖ
ﻣﻦ آن ﯾﺘﯿﻢ ﮐﻮﭼﮑﻢ ﮐﻪ ﺗﺸﻨﻪ ﻧﻮازش اﺳﺖ
اﮔﺮ ﻧﻮازﺷﻢ ﮐﻨﯽ، ﭼﻮ ﻏﻨﭽﻪ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮم
ﺑﺮای ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﺗﻮ، ﭘﺮ از ﻧﯿﺎز ﻣﯽ ﺷﻮم
ﺗﻮ اوﻟﯿﻦ ﺳﺘﺎره ای، در آﺳﻤﺎن قلب ها
ﺟﻬﺎن ﻧﺒﻮد، ﺑﻮده ای، ﺗﻮ در ﺟﻬﺎن ﻗﻠﺐ ﻫﺎ
ﺑﺮای درک روح ﺗﻮ، ﭼﻘﺪر ﮐﻮدﮐﻢ ﻫﻨﻮز
ﺗﻮ از دﯾﺎر ﮐﻌﺒﻪ ای، ﭼﻮ ذره ﮐﻮﭼﮑﻢ ﻫﻨﻮز
ﺗﻮ از دﯾﺎر ﮐﻌﺒﻪ ای، ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮ ﺧﻮش اﺳﺖ
ﺗﻮ ﺑﻮی ﮐﻌﺒﻪ ﻣﯽ دﻫﯽ، ﭼﻘﺪر ﺑﻮی ﺗﻮ ﺧﻮش اﺳﺖ
ﺗﻤﺎم ﺗﺎر و ﭘﻮد ﻣﻦ، ﮔﺪای ﺗﻮﺳﺖ ﯾﺎ ﻋﻠﯽ (ع)
ﺳﺮاﺳﺮ وﺟﻮد ﻣﻦ، ﻓﺪای ﺗﻮﺳﺖ ﯾﺎ ﻋﻠﯽ (ع)

ﯾﮑﯽ ﺑﻮد و ﯾﮑﯽ ﻧﺒﻮد و ﺧﺪا ﺑﻮد
ﺧﺪا ﺑﻮد و ﺧﺪا ﺑﯽ اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻮد
ﺧﺪا ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ دﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﻣﺤﻤﺪ (ص) در زﻣﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﻋﻠﯽ (ع) را از ﺑﻬﺸﺖ آورد در ﺧﺎک
ﺑﻪ ﺧﺎک ﺗﺸﻨﻪ، او ﭼﻮن ﭼﺸﻤﻪ ﭘﺎک
ﭼﻮ آﻣﺪ، ﮐﻌﺒﻪ ﺷﺪ ﮔﻬﻮاره او
روان ﺷﺪ آﯾﻪ ﻫﺎ درﺑﺎره او
ﻋﻠﯽ (ع) ﺑﺎ ﻏﺼﻪ و ﻏﻢ آﺷﻨﺎ ﺑﻮد
ﻋﻠﯽ (ع) ﺑﺎ درد ﻣﺮدم آﺷﻨﺎ ﺑﻮد
ﺑﺮای ﺑﯽ ﭘﻨﺎﻫﺎن آﺷﯿﺎن ﺳﺎﺧﺖ
ﺑﺮای ﺑﯽ ﻧﻮاﯾﺎن ﺳﻔﺮه اﻧﺪاﺧﺖ
ﺟﺪا از او ﻣﮑﻦ ﻣﺎ را، ﺧﺪاﯾﺎ
در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ و آن دﻧﯿﺎ، ﺧﺪاﯾﺎ!
در اﯾﻨﺠﺎ از ﺑﺪی ﻫﺎ دورﻣﺎن کن
در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﻋﻠﯽ (ع) ﻣﺤﺸﻮرﻣﺎن ﮐﻦ

فرشته بوسه می زند
به دست تو، به پای تو
فرشته بوسه می زند
به روی با صفای تو
تمام آن بزرگی و
قشنگی نجف تویی
صدف شود اگر دلم
درخششِ صدف تویی
برای شادی دلم
تو بهترین بهانه ای
تو معنی قشنگی و
بهشت جاودانه ای
خوشم به اینکه شیعه ی
علی (علیه السلام) و آل حیدرم
خوشم به اینکه بوده او
امام پاک و رهبرم

شعر درباره ولادت حضرت علی کودکانه

مکه شد پر از خنده و سرور
مکه شد پر از بوی عطر و نور
شد تولد حضرت علی (ع)
شد تولد بهترین ولی
شیعه علی (ع) بوده رستگار
دشمن علی (ع) شده زشت و خوار
مهر او نشست توی قلب من
روز و شب از او گفته ام سخن
ای علی (ع) تویی رهبر و امام
صحبت تو هست بهترین کلام
مهرت ای علی (ع) از سعادت است
یاد و نام تو یک عبادت است

امام علی تولدت مبارک
یار نبی تولدت مبارک
امام علی تولدت مبارک
بر ما ولی تولدت مبارک
امام علی تولدت مبارک
شیر خدا تولدت مبارک
امام علی تولدت مبارک
مولا علی تولدت مبارک
امام علی تولدت مبارک
نور هدی تولدت مبارک
امام علی تولدت مبارک
ابوتراب تولدت مبارک
امام علی تولدت مبارک

دستای ما تو دست هم

من بچه شیعه هستم

دستای ما روبه خدا

خدا رو می پرستم

دستای ما رو قلبمون

عاشق پیغمبرمون

دستا بیاد کنار گوش

وقت اذان همه به هوش

قبل رکوع دستا بالا

قنوت کنیم رو به خدا

دست به دست هم بدیم

ما بهر بیعت اومدیم

امیر و مولا علیه

امام برحق علیه

ساقی کوثر علیه

شفیع محشر علیه

به هر دو عالم شاهه

علی ولی الله ه

دستامو می کنم مشت

به دشمنش کنم پشت

شیطون و زود باید کشت

به روی او زنم مشت

دستا کنار کمرم

با افتخار داد میزنم

من پیرو ولایتم

مطیع امر رهبرم

دستارو رو سر بذاریم

از ته دل دعا کنیم

صاحبمون مهدی بیاد

جهان بشه روشن و شاد

حالا باهم دست میزنیم

حرفای خوب خوب میزنیم

تا قلب مهدی شاد بشه

ما از علی دم میزنیم

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *