جملات زیباسرگرمی

130 متن انگلیسی برای دوست به همراه ترجمه (متن های زیبا و کوتاه)

صرف نظر از این که تولد یکی از دوستانتان است یا تنها دلتان برای بهترین دوستتان تنگ شده و می خواهید دوستی چند ساله خود را جشن بگیرید، به اشتراک گذاشتن عکسی دونفره به همراه یک کپشن زیبا درباره دوست به زبان انگلیسی می تواند روش خوبی برای قدردانی از وجود او در زندگیتان باشد. اما پیدا کردن یک جملات زیبا انگلیسی برای دوست برای قرار دادن زیر عکس دونفره دوست داشتنی از دوران کودکی، کار چندان راحتی نیست.

با این وجود، نگران نباشید. حواسمان به شما هست (دقیقاً مثل بهترین دوستتان). در این مقاله، فهرستی از زیباترین متن برای دوست به انگلیسی با معنی مناسب کپش اینستاگرام برای دوست صمیمی آورده شده است که بهترین روش برای نشان دادن عشق و علاقه خود نسبت به بهترین دوستتان است.

البته، قرار دادن پست در شبکه های اجتماعی تنها راه برای نشان دادن عشق و علاقه خود به دوستتان نیست. بودن در کنار آن ها تحت هر شرایطی و حمایت کردن از آن ها وقتی ناامید هستند، بهترین روش برای نشان دادن این موضوع به دوستتان است که همیشه در کنار هم خواهید بود. با توجه به آنچه گفته شد، یک هدیه خاص یا نقل قول در مورد دوستی که روی کارت زیبایی نوشته شده است، نیز روش خوبی برای گرامیداشت دوستی به شمار می رود.

و اگر عکس سلفی دونفره مناسب برای این موقعیت (یا کپشن اینستاگرام!) دارید، استفاده از یکی از این جملات انگلیسی برای دوست به عنوان کپشن های کوتاه، پرمعنا و مرتبط در اینستاگرام را در نظر بگیرید.

متن انگلیسی طنز برای دوست

My best friend is a vault and that’s why I love her. Nothing will make her spill my secrets
بهترین دوست مهم یک سردابه است و به همین دلیل است که دوستش دارم. هیچ چیز باعث نمی شود تا رازهای مرا افشا کند.

Crazy friends are the best friends
دوستان دیوانه، بهترین دوست هستند.

You’re the ketchup to my mustard
تو کچاپ، خردل من هستی.

We’ll be the old ladies causing trouble in the nursing home
ما پیرزن های دردسرساز در خانه سالمندان خواهیم بود.

Best friends never ask if they can raid your refrigerator, they just go right in
دوستان خوب هیچ وقت از همدیگر برای حمله به یخچال طرف مقابل اجازه نمی گیرند. آن ها یک راست به سراغش بیخچال می روند.

My best friend has seen the good, the bad and the ugly sides of me
بهترین دوست من، نیمه خوب، بد و زشت وجود مرا دیده است.

When I say I’ll keep a secret, just know that promise doesn’t include my best friend
وقتی می گویم که رازت را نگه خواهم داشت، بدان که این قول شامل بهترین دوستم نمی شود.

Life is too short to be serious all the time. So, if you can’t laugh at yourself, call me—I’ll laugh at you
زندگی کوتاه است کوتاهتر از آن که همیشه جدی باشی. بنابراین، اگر نمی توانی به خود بخندی، مرا صدا بزن – من به تو می خندم.

If no one “likes” this post, I know my bestie will
اگر کسی این پست را لایک نکند، مطمئنم که بهترین دوستم این را خواهد کرد.

You know you’re my best friend when I send you my less-than-flattering selfies
وقتی این سلفی های ناشایست از خودم را ارسال می کنم، حتماً می دانی که تو بهترین دوستم هستی.

You’re the Thelma to my Louise
تو تلمای لوئیزای من هستی.

I hope we’re friends until we die. Then, I hope we stay ghost friends so we can walk through walls and scare people
امیدوارم که تا زمان مرگ با هم دوست باشیم. سپس، امیدوارم که روحمان نیز با هم دوست باشد تا بتوانیم از دیوارها رد شویم و مردم را بترسانیم.

You’re the Oprah to my Gayle
تو اپرای گیل من هستی.

Strangers think I’m quiet, my friends think I’m outgoing, but my best friends know that I’m completely insane
غریبه ها فکر می کنند که من ساکت هستم، دوستانم فکر می کنند که من خوش برخورد هستم اما بهترین دوستم می داند که من کاملاً دیوانه ام.

We finish each other’s sandwiches
ما ساندویچ همدیگر را تمام می کنیم.

I don’t know what’s tighter, our jeans or our friendship
نمی دانم کدام تنگ تر است، شلوار جین یا دوستی ما!

There’s nothing better than a good friend, except a good friend with snacks
هیچ چیز بهتر از یک دوست خوب نیست، به استثنای یک دوست خوب با هله هوله.

You’re the dip to my chip
تو سس روی سیب زمینی سرخ کرده من هستی.

Friends who slay together, stay together
دوستانی که همدیگر را می کشند، با هم می مانند.

True friends will always tell you when you have lipstick or food stuck in your teeth
وقتی رژ لب یا غذایی در بین دندان هایتان گیر کرده است، دوستان واقعی به شما می گویند.

We go together like peanut butter and jelly
ما در کنار هم مانند کره بادام زمینی و ژله هستیم.

متن انگلیسی برای دوست صمیمی با ترجمه فارسی

Friendship is the only flower that blooms in all seasons
دوستی تنها گلی است که در تمام فصل ها می شکفد.

A best friend never gets tired of taking photos until she gets the best shot
دوست خوب هیچ وقت از عکس گرفتن خسته نمی شود مگر آن که بهترین عکس را گرفته باشد!

Nothing is off limits for my bestie, well maybe that last cupcake
هیچ چیزی برای بهترین دوست من حد و مرز محسوب نمی شود، خب شاید آخرین تکه از کاپ کیک.

A day spent with my bestie is always a good day
روز سپری شده با بهترین دوست همیشه بهترین روز است.

Life is better with friends
زندگی همراه با دوستان بهتر است.

My bestie is my confidante, therapist and best shopping partner
بهترین دوست من معتمد، درمانگر و بهترین شریک من در خرید است.

A day spent with your bestie does your mind and body good
روز سپری شده همراه با بهترین دوست هم برای ذهن و هم برای بدن خوب است.

My bestie knows all my best angles
بهترین دوست من، بهترین زوایای مرا می داند.

Spending time with my bestie is always time well spent
وقت گذراندن با بهترین دوست همیشه به خوبی سپری می شود.

Friends make the world go ‘round
دوستان باعث می شوند زندگی ادامه پیدا کند.

Best friends are worth their weight in gold
ارزش بهترین دوستان، طلایی به میزان وزنشان است.

What’s mine is yours and what’s yours is mine
هر چیزی که من دارم، مال توست و هر چیزی که تو داری، مال من است.

As long as my bestie likes me, that’s all that matters
تا زمانی که بهترین دوستم مرا دوست بدارد، هیچ چیز دیگری مهم نیست.

Friends pick us up when we fall down, and if they can’t pick us up, they lie down and listen for a while
وقتی روی زمین می افتیم، دوست ها ما را از زمین بلند می کنند و اگر آن ها نتوانند ما را بلند کنند، دراز می کشند و برای مدتی به ما گوش می دهند.

True friends stand the test of time
دوستان واقعی در آزمایشات زمانه کنار هم می مانند.

Friends are like rainbows. They’re always there after the storm
دوستان مانند رنگین کمان هستند. آن ها همیشه بعد از طوفان کنار هم هستند.

No one brings out my silly side like my best friend
هیچ کسی مثل بهترین دوستم، جنبه احمقانه مرا آشکار نمی کند.

Friends are the glue that keeps us together
دوستان مانند چسب هایی هستند که ما را در کنار هم نگه می دارند.

Best friends borrow clothes and never ask for them back
بهترین دوست ها، لباس قرض می گیرند و هرگز آن را پس نمی خواهند.

Inside jokes are a prerequisite for bestie status
جوک های درونی لازمه وضعیت بهترین دوست هستند.

Spending time with my best friend means laughter, laughter, and more laughter
وقت گذراندن با بهترین دوست به معنی خنده، خنده و خنده بیشتر است.

Good friends equal a lifetime of memories
دوستان خوب برابر با خاطرات مادام العمر هستند.

Friend? Nah, she’s my sister
دوست؟ نه، او خواهر من است.

Nobody loves me like my bestie
هیچ کس مرا به اندازه بهترین دوستم، دوست ندارد.

Friends make you cry with laughter
دوستان باعث می شوند تا با خنده گریه کنید.

متن انگلیسی برای دوست واقعی با معنی

Be with those who bring out the best, not the stress, in you
با کسانی باش که به جای استرس، بهترین شما را آشکار می کنند.

Real isn’t who’s with you at your celebration; real is who’s standing next to you at rock bottom
دوست واقعی کسی نیست که در شادی ها کنار باشد، دوست واقعی کسی است که در سختی کنار می ایستد.

You never have to question real friends
هرگز نباید به دوستان واقعی شک کرد.

Side by side or miles apart, real friends are always close to the heart
در کنار هم یا دور از هم، دوستان واقعی همیشه قلباً به هم نزدیک هستند.

A friend is the one who can sense when something is wrong without you saying a word
دوست کسی است که متوجه می شود مشکلی وجود دارد، بدون این که چیزی به او بگویید.

A best friend is like a four-leafed clover: hard to find and lucky to have
دوست خوب مانند شبدر چهار برگ است: پیدا کردنش سخت اما داشتنش شانس می آورد.

Real friends don’t leave when life throws you a curveball, they’re right there ready to go to bat
وقتی زندگی برایتان اتفاق غیرمنتظره ای دارد، دوستان واقعی شما را ترک نمی کنند. آن ها آماده هستند تا با این اتفاق برخورد کنند.

Best friends will always have your back
بهترین دوست همیشه از تو حمایت خواهد کرد.

Real friendships are based on loyalty
دوستی های واقعی بر اساس وفاداری هستند.

If you have one true friend, consider yourself blessed
اگر یک دوست واقعی داشته باشید، خود را خوش شانس بدانید.

Friends will always tell you the truth to your face
دوست همیشه واقعیت را رو در روی شما می گوید.

A best friend never leaves your side when life deals you a bad hand
یک دوست خوب هرگز شما را در لحظات سختی و دشواری تنها نمی گذارد.

Hard times will always reveal true friends
سختی ها همیشه دوستان واقعی را مشخص می کنند.

You’ll know the people who feed your soul when you feel good after spending time with them
شما هنگام داشتن حس خوب بعد از وقت گذراندن با دیگران، با کسانی آشنا می شوید که روحتان را تغذیه می کنند.

Whether you win or lose, true friends will always cheer for you
صرف نظر از این که برنده شوید یا ببازید، دوستان واقعی همیشه از شما حمایت می کنند.

Fake friends believe in rumours; real friends believe in you
دوستان غیرواقعی به شایعات باور دارند؛ دوستان واقعی به شما باور دارند.

When the party’s over, a true friend will help you clean up
وقتی جشن تمام می شود، دوست واقعی برای تمیز کردن به شما کمک خواهد کرد.

When it comes to friendships, choose quality over quantity
وقتی صحبت از دوستی می شود، کیفیت را به کمیت ترجیح دهید.

Friends who loved you when you weren’t very lovable will be the most memorable people in life
دوستانی که وقتی چندان دوست داشتنی نبودید، شما را دوست داشته اند، به یادماندنی ترین افراد زندگیتان خواهند بود.

متن انگلیسی کوتاه برای دوست خوب

Best friends forever
بهترین دوست ها برای همیشه!

Nobody’s got my back like my bestie
هیچ کسی مانند بهترین دوستم، هوای مرا ندارد.

Go, best friend
پیش برو، بهترین دوست من!

Rolling with you until the wheels fall off
با تو غلت می خورم تا زمانی که چرخ ها از جا بیرون بیایند.

My bestie is better than yours
بهترین دوست من از بهترین دوست تو بهتر است.

Best friends are family
دوست خوب مانند خانواده است.

Never take your friends for granted
هرگز دوستان خود را دست کم نگیر.

Best friends are the best therapy
بهترین دوست، بهترین درمان است.

Friends don’t let friends post unflattering photos
هیچ دوستی به دوست خود اجازه نمی دهد عکس های ناشایستی پست کند.

My bestie knows all my quirks and still loves me
بهترین دوست من، همه چیز را در مورد من می داند و همچنان مرا دوست دارد.

Besties for life
بهترین دوست ها برای همیشه.

That’s my best friend
او بهترین دوست من است!

True friends light up my life
دوستان واقعی، زندگی مرا روشن می کنند.

You’ve got a friend in me
تو دوست من هستی.

I couldn’t live without my best friends
من نمی توانم بدون بهترین دوستم زندگی کنم.

Cherish your besties
بهترین دوستت را گرامی بدار.

Friends make the world brighter
دوست ها، جهان را روشن تر می کنند.

Friends rock
دوستان فوق العاده اند.

You can always count on me
همیشه می توانی روی من حساب کنی.

Thank you for being a friend
ممنون که دوست من هستی.

Real friends overlook your flaws
دوستان واقعی، عیب های شما را نادیده می گیرند.

I’m blessed to call you my friend
من خوش شانسم که می توانم تو را دوستم بنامم.

Friends just get better with time
رابطه دوستی با گذشت زمان بهتر می شود.

Siblings can be best friends
خواهران و برادران می توانند بهترین دوست باشند.

You can always count on me
همیشه می توانی روی من حساب کنی.

My forever ride or die
تا پای مرگ با هم.

Friends are good for the soul
دوستان برای روح خوب هستند.

No new friends
دوستان جدید ممنوع!

My bestie knows best
بهترین دوست من، بهترین را می داند.

Nobody’s better than my bestie
هیچ کس بهتر از بهترین دوست من نیست.

My best friend is one in a billion
بهترین دوست من، یک در میلیون است.

Friends are a breath of fresh air
دوستان، نفسی از هوای تازه هستند.

متن انگلیسی برای دوست از بزرگان جهان با معنی

“Some people go to priests; others to poetry; I to my friends.”
برخی از افراد پیش کشیش می روند؛ برخی دیگر به شعر روی می آورند؛ من پیش دوستانم می روم

Virginia Woolf ویرجینیا وولف

“Women’s friendships are like a renewable source of power”
رابطه دوستی زنان مانند منبع انرژی تجدیدپذیر است

Jane Fonda جین فوندا

“My best friend is the one who brings out the best in me”
بهترین دوست من، کسی است که بهترین را در من آشکار می کند

Henry Ford هنری فورد

“Lots of people want to ride with you in the limo, but what you want is someone who will take the bus with you when the limo breaks down”
بسیاری از افراد می خواهند تا همراه شما سوار لیموزین شوند اما چیزی که شما می خواهید، کسی است که وقتی لیموزین خراب می شود، با شما سوار اتوبوس شود

Oprah Winfrey اپرا وینفری

“Friendship is born at that moment when one person says to another: ‘What! You too? I thought I was the only one”
دوستی زمانی آغاز می شود که فردی به فرد دیگری می گوید: «چی! تو هم؟ فکر می کردم من تنها فرد باشم»

C.S. Lewis سی اس لوئیس

“Friendship at first sight, like love at first sight, is said to be the only truth”
گفته می شود که دوستی در نگاه اول، مانند عشق در نگاه اول، تنها حقیقت است

Herman Melville هرمان هسه

“A man’s friendships are one of the best measures of his worth”
رابطه دوستی انسان یکی از بهترین معیارهای ارزش اوست

Charles Darwin چارلز داروین

“Friends are the siblings God never gave us”
دوستان، خواهران و برادرانی هستند که خدا هرگز به ما نداده است

Mencius منسیوس

“A true friend is someone who is there for you when he’d rather be anywhere else”
دوست واقعی کسی است که وقتی ترجیح می دهد جای دیگری باشد، در کنارت است

Len Wein لن وین

“She is a friend of mind. She gather me, man. The pieces I am, she gather them and give them back to me in all the right order. It’s good, you know, when you got a woman who is a friend of your mind”
او دوست من است. او مرا جمع می کند. تکه هایی که من هستم را جمع می کنم و آن ها را به ترتیب درست به من تحویل می دهد. داشتن زنی که دوستت باشد، خیلی خوب است

Toni Morrison تونی موریسون

​​“Friendship is the inexpressible comfort of feeling safe with a person, having neither to weigh thoughts nor measure words”
دوستی، راحتی غیر قابل بیان احساس امنیت با یک فرد است؛ بدون این که مجبور باشید افکار و کلمات را بسنجید

George Eliot جورج الیوت

“The only way to have a friend is to be one”
تنها راه دوست پیدا کردن این است که خودتان هم دوست باشید

Ralph Waldo Emerson رالف والدو امرسون

“It is one of the blessings of old friends that you can afford to be stupid with them”
یکی از نعمت های داشتن دوستان قدیمی، امکان احمق بودن با آن هاست

Ralph Waldo رالف والدو امرسون

“Sometimes being a friend means mastering the art of timing. There is a time for silence. A time to let go and allow people to hurl themselves into their own destiny. And a time to prepare to pick up the pieces when it’s all over”
گاهی اوقات، دوست بودن به معنی داشتن مهارت زمان بندی است. گاهی باید ساکت بود. گاهی باید رها کرد و اجازه داد تا فرد سرنوشت خود را پیش بگیرد. و گاهی هم باید خود را برای جمع کردن قطعات وقتی همه چیز تمام شد، آماده کرد

Octavia Butler اکتاویا باتلر

“True friends stab you in the front”
دوستان واقعی از جلو به شما حمله می کنند

Oscar Wilde اسکار وایلد

“If you have one true friend you have more than your share”
اگر یک دوست واقعی دارید، چیزی بیشتر از آن چه به اشتراک می گذارید، دارید

Thomas Fuller توماس فولر

“Find a group of people who challenge and inspire you; spend a lot of time with them, and it will change your life”
گروهی از افرادی را پیدا کنید که شما را به چالش می کشند و الهام بخش تان هستند؛ وقت زیادی را با آن ها بگذرانید و این می تواند زندگیتان را تغییر دهد

Amy Poehler امی پولر

“A real friend is one who walks in when the rest of the world walks out”
یک دوست واقعی، کسی است که وقتی همه جهان از تو دور می شوند، نزدیکت می آید

Walter Winchell والتر وینچل

“Things are never quite as scary when you’ve got a best friend”
با داشتن یک دوست خوب، اوضاع هرگز آنقدر ترسناک نیست

Bill Watterson بیل واترسون

مطالب مشابه پیشنهاد شده

50 کپشن کوتاه برای سالگرد ازدواج (کپشن های زیبا و عاشقانه)

50 کپشن در مورد رفاقت برای اینستاگرام (زیبا و کوتاه)

35 متن برای شادی و خوشحالی (متن های زیبا و کوتاه)

40 متن آرام کننده روانشناسی (جملات کوتاه و زیبا)

به این پست امتیاز بده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *